Garantie & klachten

 


Artikel 10. Garantie

  1. Wij hebben een overeenkomst met dienstverlenend karakter. Dat betekent dat ik geen resultaatsverplichting heb, alleen een inspanningsverplichting. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming, met de eisen van goed vakmanschap, uit. Dit doe ik vanuit mijn eigen inzicht, kennis en ervaring. Ik span mij in voor het beste resultaat.

  2. Ik handel naar beste kunnen in de gegeven omstandigheden, maar ieder paard, iedere omgeving en iedere eigenaar is anders. Daarom geven behaalde resultaten uit het verleden, geen garantie voor de toekomst.

  3. De garantie strekt tot de fabrieksgarantie genoemd bij het betreffende product en geldt alleen met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken die zijn veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.

  4. De garantie is niet van toepassing bij schade door ongevallen, wijzigingen in het product, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door jou.

 

Artikel 17. Klachten & ingebrekestelling

  1. Jij zult een door mij verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op tekortkomingen.

  2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan wat jij redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan stel ik het op prijs als jij mij zo snel mogelijk op de hoogte stelt via mail.

  3. Geef een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming c.q. klacht, zodat ik adequaat kan reageren. 

  4. Jouw klacht moet aantoonbaar betrekking hebben op mijn uitvoering van onze overeenkomst.

  5. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat de mail mij (op tijd) bereikt, de bewijslast hiervoor ligt bij jou. 

  6. Als jouw klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er niet toe leiden dat ik gehouden word om andere werkzaamheden te verrichten dan afgesproken.